Cele i założenia

Drukuj PDF

CELE I ZAŁOŻENIA

Kierując się znaczeniem zaawansowanych technologii  dla rozwoju polskiego przemysłu i jego pozycji konkurencyjnej w globalnym wyścigu technologicznym, a także  mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w zakresie wsparcia przedsiębiorstw wysokiej techniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach  działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – dofinansowała  podjęty przez Izbę projekt: Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”.

Celem ogólnym projektu, którego realizacja będzie prowadzona w latach 2011-2013, jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju - podejmującym lub prowadzącym działalność innowacyjną w obszarze kluczowych technologii wspomagających KET (key enabling technologies) - dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług doradczych i informacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą oraz związanego z wdrażaniem KET doradztwa biznesowego i technologicznego. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie COM(2009) 0512/3 Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie prac nad wspólną strategią w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, usługi świadczone w ramach projektu będą ukierunkowane na pięć obszarów KET: biotechnologia przemysłowa, nanotechnologia, fotonika, nano- i mikroelektronika oraz zaawansowane materiały.

Cele szczegółowe projektu:

  • świadczenie bezpłatnych – w ramach pomocy de minimis -  usług konsultingowych (doradczych i eksperckich)  w zakresie procesów technologicznych, biznesowych i organizacyjnych dotyczących rozwoju produkcji i rynku wyrobów należących do grupy KET,
  • opracowanie i wdrożenie do eksploatacji bazy danych o   podmiotach grupy docelowej (przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzących działalność w obszarze KET),
  • opracowanie i wdrożenie do eksploatacji pięciu baz wiedzy - platform informatycznych tzw. coopetition platforms CP (cooperation+competition), odpowiednio dla każdej technologii grupy KET, w kolejności:  fotonika (rok 2011), nanotechnologia i  mikroelektronika (2012) oraz biotechnologia przemysłowa i zaawansowane materiały (2013).

W wyniku realizacji projektu zostanie znacznie rozszerzona oferta Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii o nowy pakiet proinnowacyjnych usług informacyjno-doradczych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w obszarze kluczowych technologii wspomagających. Usługi te przyczynią się do rozwoju i ugruntowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw grupy docelowej, zmniejszenia ryzyka ich działalności biznesowej, efektywniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego, w tym ludzkiego, skrócenia cyklu innowacyjnego oraz zmniejszenia zagrożenia utraty wiedzy.

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka