Wprowadzenie

Drukuj PDF

 

 

WPROWADZENIE

 

Kierując się znaczeniem kluczowych technologii  dla rozwoju polskiego przemysłu i jego pozycji konkurencyjnej w globalnym wyścigu technologicznym, a także  mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w zakresie wsparcia przedsiębiorstw wysokiej techniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – dofinansowała  podjęty przez Izbę projekt: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”.

Podstawowym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorstwom na terenie całego kraju – prowadzącym lub podejmującym działalność innowacyjną w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET) – dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług doradczych i informacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą oraz związanego z wdrażaniem KET doradztwa technologicznego, biznesowego i organizacyjno-prawnego.

Załączony katalog ofert zawiera opis zakresu nieodpłatnych usług świadczonych przez Izbę oraz korzyści, jakich mogą oczekiwać przedsiębiorcy – beneficjenci projektu. Nie należy go traktować jako katalogu zamkniętego. Jest to zestawienie przykładowych usług doradczych, na które zapotrzebowanie było najczęściej wskazywane w trakcie badań przeprowadzonych przez Izbę przed rozpoczęciem realizacji projektu. Zakres usługi i forma jej rezultatu będą ustalane elastycznie, w ścisłej współpracy z zainteresowanym przedsiębiorstwem, przy uwzględnieniu konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa i warunków jego funkcjonowania.

ZAKRES USŁUG DORADCZYCH
ŚWIADCZONYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Od wielu lat wszyscy zajmujący się postępem technicznym  odczuwali, że od pewnych technologii zależy rozwój wszystkich pozostałych gałęzi przemysłu i usług. Dominująca rola niektórych technologii jest jeszcze wyraźniejsza  na współczesnym etapie rozwoju techniki. W szczególności dotyczy to technologii multidyscyplinarnych, przenikających wszystkie dziedziny nowoczesnego przemysłu i usług: elektroniki i ściśle z nią związanych technik informatycznych, nanotechnologii, fotoniki, biotechnologii,   zaawansowanych materiałów oraz  inteligentnych systemów wytwarzania. Poziom wdrożenia wymienionych technologii do danego procesu  produkcyjnego decyduje o nowoczesności i konkurencyjności wyprodukowanego wyrobu, niezależnie od dziedziny techniki, której ten proces dotyczy. 

Wyjątkowa rola wymienionych technologii w rozwoju współczesnego przemysłu znalazła się w ostatnich latach w centrum uwagi organów Wspólnoty Europejskiej.  W 2009 roku Komisja Europejska określiła technologie KET jako kluczowe dla zapewnienia krajom Wspólnoty wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym oraz dla dalszego postępu cywilizacyjnego Europy, w tym w zakresie ochrony zdrowia i rekreacji.

Kierując się znaczeniem kluczowych technologii wspomagających (KET) dla rozwoju polskiego przemysłu i jego miejsca na rynku europejskim i globalnym, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zainicjowała  szeroką działalność doradczą i ekspercką mającą na celu wsparcie podmiotów prowadzących prace badawczo-rozwojowe, wdrożenia i wytwarzanie produktów i usług opartych na tych technologiach.  Do realizacji usług doradczych zostali pozyskani wybitni specjaliści w zakresie technologii należących do grupy KET, w tym także eksperci zagraniczni.

Obok doradztwa technologicznego Ośrodek Doradztwa i Inżynierii Finansowej  Izby rozpoczął świadczenie usług konsultingowych dla przedsiębiorstw KET w zakresie doradztwa biznesowego i organizacyjnego w tym, w zakresie metod zarządzania wiedzą i ochrony własności intelektualnej. Optymalizacja procesów pozyskiwania i aktualizacji wiedzy stanowi podstawowy warunek sukcesu komercyjnego w naukochłonnych dziedzinach. Kompleksowość świadczonych usług ma na celu ugruntowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw grupy docelowej, zmniejszenie ryzyka ich działalności biznesowej, efektywniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego i zmniejszenia zagrożenia utraty wiedzy.


NASZE KOMPETENCJE

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, wykonawca projektu, spełnia wszystkie warunki kompetentnej realizacji opisanych wyżej działań. Powstała w 2008 r. Izba za cel główny swego działania przyjęła stymulację rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Podstawowym zadaniem statutowym Izby jest:

 • wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii,
 • wspieranie innowacyjnych inicjatyw, w szczególności przez współdziałanie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, w tym z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa,
 • wspomaganie przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów,
 • promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,
 • promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych,
 • podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii,
 • udzielanie wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności na terenie zagranicznych obszarów prawnych,
 • ułatwianie dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii.

Opisaną wyżej działalność Izba  prowadzi za pomocą pięciu ośrodków  (Doradztwa i Inżynierii Finansowej, Ekspertyz i Rzeczoznawstwa, Ochrony Własności Przemysłowej, Studiów i Analiz, Foresightu Technologicznego) oraz Centrum Promocji Przedsiębiorczości, którymi kierują wybitni specjaliści z danej dziedziny. Szczegółowe informacje o działalności Izby można znaleźć na jej portalu www.iztech.pl .

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii jest jedyną w kraju organizacją samorządu gospodarczego, której członkami  są jednocześnie największe instytuty przemysłowe i uczelnie prowadzące kierunki techniczne, instytuty technologiczne Polskiej Akademii Nauk, czołowe polskie przedsiębiorstwa wysokiej techniki, w szczególności działające w obszarze technologii grupy KET,  oraz instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu, w tym Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Bank Pekao S.A. i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ten skład członków zapewnia Izbie dostęp do najlepszych ekspertów, zarówno w obszarze technologii, jak i biznesu.

 

BENEFICJENCI USŁUG DORADCZYCH
ŚWIADCZONYCH W RAMACH PROJEKTU

Beneficjentem usług doradczych i eksperckich, świadczonych przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych  Technologii  w ramach projektu,  może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  bez względu na jego formę prawną, jeśli:

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną, usługową lub handlową w obszarze co najmniej jednej z technologii grupy KET,
 • nabywa lub wdraża do swojej praktyki gospodarczej nowe rozwiązania, produkty lub usługi oparte na technologiach grupy KET.

 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROJEKTU

 

W celu zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych lub eksperckich, przedsiębiorca-wnioskodawca przekazuje do Biura Projektu zapotrzebowanie na usługę, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr. 1, przesyłając je:

 1. pocztą na adres

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Biuro Projektu 5.2

Ul. Klarysewska 48

02-923 Warszawa

 1. mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
 2. składając bezpośrednio w Biurze Projektu.

W ciągu 7 dni od złożenia „Zapotrzebowania” przedstawiciel Izby skontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia szczegółowego zakresu usługi i sposobu jej wykonania, osoby eksperta, terminu wykonania usługi. Po uzgodnieniu zakresu, terminu wykonania usługi i jej wartości zawierana jest między Izbą a beneficjentem stosowna umowa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje o zakresie i warunkach świadczenia usług oraz obowiązujących procedurach udzielane będą w ciągu całego okresu realizacji projektu przez:

Biuro Projektu 5.2 02-923 Warszawa, ul. Klarysewska 48, tel. 22 651 73 89,

 Edward Piekarski, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka